آمار و مدل سازی tag:http://amardan2021.mihanblog.com 2020-04-06T21:27:46+01:00 mihanblog.com مقدمه 2011-04-23T12:30:38+01:00 2011-04-23T12:30:38+01:00 tag:http://amardan2021.mihanblog.com/post/1 مجتبی پی بردن به واقعیات امور از طریق گردآوری و تعبیر داده ها، منحصر به پژوهشگران حرفه ای نیست. این امر در زندگی روزمرهء همهء مردم که می کوشند، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسائلی را دربارهء جامعه، شرایط زندگی، محیط زندگی خود و کل دنیا درک کنند، معمول است. برای کسب اطلاع از وضیعت بیکاری، آلودگی ناشی از ضایعات صنعتی، اثر یک مسکن در دفع بیماری و سایر مسائل مورد علاقه در زندگی روزمزه؛ اطلاعات و ارقام را جمع آوری و آنها را تفسیر می نمائیم یا کوشش می کنیم که تفسیرهای دیگران را بفهمیم. بنابراین، هر روز از طریق تجز پی بردن به واقعیات امور از طریق گردآوری و تعبیر داده ها، منحصر به پژوهشگران حرفه ای نیست. این امر در زندگی روزمرهء همهء مردم که می کوشند، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسائلی را دربارهء جامعه، شرایط زندگی، محیط زندگی خود و کل دنیا درک کنند، معمول است. برای کسب اطلاع از وضیعت بیکاری، آلودگی ناشی از ضایعات صنعتی، اثر یک مسکن در دفع بیماری و سایر مسائل مورد علاقه در زندگی روزمزه؛ اطلاعات و ارقام را جمع آوری و آنها را تفسیر می نمائیم یا کوشش می کنیم که تفسیرهای دیگران را بفهمیم. بنابراین، هر روز از طریق تجزیه و تحلیل ضمنی اطلاعات مبتنی بر واقعیات، عمل کسب آگاهی انجام می گیرد.

منابع اطلاعات مبتنی بر واقعیات می توانند تجربیات فردی، اخبار روز در رسانه های گروهی، گزارش های دولتی، پیش بینی های هواشناسی، گزارش های مربوط به بازار، و نتایج حاصل از افکار عمومی باشند. روشهای آماری به طور گسترده ای در تهیهء این گونه گزارش ها به کار می روند. گزارش های متکی بر استدلال آماری و تفسیر دقیق نتایج، واقعاً روشنگرند؛ ولی غالباً استفادهء غلط از روشهای آماری، ممکن است عمدی یا ناشی از سهل انگاری باشد، منجر به نتیجه گیری غلط و تحریف واقعیت می شود. برای عامهء مردم، که خوانندگان اصلی این گزارش ها هستند، لازم است که تصوری از استدلال آماری در ذهن داشته باشند تا بتوانند داده ها را به طور صحیح تعبیر کنند و نتایج حاصل را ارزیابی نمایند. استدلال آماری ملاک هائی به دست می دهد که با استفاده از آنها می توان معلوم کرد که آیا داده ها، واقعاً نتایج را تائید می کنند یا خیر. البته در هر زمینه ای از تحقیق، اعتبار نتایج بستگی زیادی نیز به نوع استفاده از روشهای آماری در مرحلهء جمع آوری داده ها دارد. امروزه روشهای آماری در حکومتهای دموکراسی جدید نقش مهمی دارند. مثلاً، اگر نمایندگان انتخابی مردم بتوانند تمایلات موکلانشان را با استفاده از روشهای نمونه گیری مناسب به طور سریع معلوم کنند، بهتر می توانند سیاست عمومی کشور را در جهت رعایت خواسته های مردم تنظیم کنند

]]>